AKCJONARIUSZE

AKCJONARIUSZE

Szanowni Państwo, 

 Uprzejmie informujemy, że w związku z: 
 - zajęciem przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w dniu 20 sierpnia 2020 r. stanowiska, zgodnie z którym spółki oraz podmioty ustawowo uprawnione do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółek to odrębni administratorzy danych osobowych z uwagi na rozwiązania zawarte w przepisach art. 328¹ - 32815 Kodeksu spółek handlowych, 
 - uzyskaniem przez NWAI opinii prawnej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie obowiązków, wynikających odpowiednio z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (tj. Dz. U. 2020 poz. 166) (dalej: „Ustawa FATCA”) oraz z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tj. Dz. U. 2020 poz. 343 z późń. zm.) (dalej: „Ustawa CRS”), zgodnie z wnioskami której NWAI Dom Maklerski S.A. (dalej: „NWAI”) jest zobowiązany pozyskiwać od Państwa akcjonariuszy oświadczenia dotyczące ich statusów na gruncie Ustawy FATCA oraz Ustawy CRS, 
 zmianie ulega obowiązujący w NWAI „Regulamin świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez NWAI Dom Maklerski S.A.” (dalej: „Regulamin”). 
 W związku z powyższym i ślad za otrzymanym od Domu Maklerskiego kompletem dokumentów w dniu 24.12.2020 r., Akcjonariusz, który zdał dokumenty akcji celem ich dematerializacji, powinien przesłać na adres spółki/dostarczyć wypełniony i podpisany formularz FATCA I CRS w terminie do 31.03.2021 r. Brak złożenia przedmiotowego oświadczenia skutkować będzie nie wpisaniem akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy. 
 Zarząd WARMIA S.A. z siedzibą w Kętrzynie


Ogłosznie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WARMIA S.A.


Ogłosznie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WARMIA S.A.


FORMULARZ FATCA i CRS


WEZWANIE NR V akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji


WEZWANIE NR IV akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji


WEZWANIE NR III akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji


WEZWANIE NR II akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji


WEZWANIE NR I akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji


Copyright ©2019 WARMIA Spółka Akcyjna
 Wszelkie prawa zastrzeżone.