Polityka Prywatności

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także RODO, dla realizacji wymogów w nim przewidzianych chcemy Państwa poinformować o zasadach ochrony prywatności w serwisie www.warmia.com.pl/sklepfirmowy. Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, w związku z czym poniżej przedstawiamy zasady Polityki Prywatności, które zostały opracowane, aby zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych, jak również należyte ich przetwarzanie.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1) RODO)

Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają nam na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie czasu i działań, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych i powszechnie dostępnych źródeł, wystarczające do jej ustalenia. 

Natomiast przez pojęcie przetwarzania danych osobowych rozumie się operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2) RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis www.warmia.com.pl/sklepfirmowy  jest WARMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętrzynie (11-400)  przy ul. B. Chrobrego 5,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000344941, NIP: 742-000-01-11, REGON: 000048366, dalej zwana także Spółka WARMIA.

Przetwarzanie danych osobowych w serwisie

Dane przekazywane są nam bezpośrednio przez Państwa jako Użytkowników serwisu. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu lub wypełnienia Formularza Rejestracji na stronie naszego sklepu internetowego. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty. Są one zbierane przez Administratora danych w celu zapewnienia prawidłowego działania strony i ulepszenia naszych usług. Na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 f RODO, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w prawidłowym przedstawieniu naszej oferty, która dominuje w zakresie równoważenia interesów, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony Państwa danych osobowych jako Użytkowników serwisu. Złożenie przez Użytkownika zamówienia w sklepie internetowym Spółki WARMIA oraz wypełnienie Formularza Rejestracji, a także wysłanie zapytania (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail) wiąże się z tym, iż Administratorem podanych danych osobowych staje się Spółka WARMIA. Podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia, czy odpowiedzi na wysłane zapytanie i bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów, a także otrzymanie odpowiedzi na wysłane zapytanie. Korzystamy z danych podanych przez Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Art. 6 ust. 1 lit. a do przetwarzania zamówień i przetwarzania zapytań. Po całkowitym przetworzeniu umowy lub usunięciu konta klienta, dane Użytkownika będą ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania danych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na dalsze wykorzystanie swoich danych. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania niektórych danych w innych celach takich jak np. obrona przed roszczeniami, co jest dozwolone przez prawo jako usprawiedliwiony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO o czym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić albo poprzez kontakt z nami pod adresem sklep@warmia.eu.