Regulamin

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: www.warmia.com.pl/sklepfirmowy. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy WARMIA Spółka Akcyjna  a Kupującym.  

2. Prowadzącym Sklep jest firma WARMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętrzynie (11-400)  przy ul. B. Chrobrego 5 (zwana dalej WARMIA), która jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000344941, NIP: 742-000-01-11, REGON: 000048366.
 
3. Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu  internetowego: www.warmia.com.pl/sklepfirmowy  

4. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego: www.warmia.com.pl/sklepfirmowy  nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

6. Korzystając ze strony: www.warmia.com.pl/sklepfirmowy  i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin. Przez złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu.

7. Niniejszy Regulamin wyłącza odpowiedzialność firmy WARMIA z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego dokonujących zakupu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

8. Kupujący staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar. 

§2.  DEFINICJE   
 

1. Przez Kupującego należy rozumieć podmiot nabywający towary od firmy WARMIA S.A. za pośrednictwem Sklepu Internetowego:  www.warmia.com.pl/sklepfirmowy.  

2. Przez Konsumenta należy rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym:  www.warmia.com.pl/sklepfirmowy  w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 
3. Za dzień roboczy przyjmuje się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 

§ 3.  SKŁADANIE  ZAMÓWIENIA  
 

1. W razie niezgodności treści Regulaminu z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa konsumentów tj. w szczególności  z ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827), w miejsce zapisów Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego aktualnie prawa.

2. Kupujący chcąc dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego powinien najpierw się zarejestrować wypełniając „Dane do zamówienia” dostępny pod adresem: www.warmia.com.pl/sklepfirmowy.  

3. Kupujący może wybierać z oferty Sklepu Internetowego oferowane towary poprzez skorzystanie z opcji „Dodaj do koszyka”, która znajduje się przy każdej pozycji. Opisy towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią opis głównych cech towaru.  

4. W celu zakupu należy wybrać opcję „Przejdź do kasy”. Następnie Kupujący automatycznie zostanie przekierowany do „Dane do zamówienia”. Prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia i jego „Zatwierdzenie” jest uznawane za złożenie zamówienia (złożenie oferty).    
 

§4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
 

1. Po złożeniu zamówienia (oferty) WARMIA potwierdzi  Kupującemu drogą mailową fakt przyjęcia zamówienia w terminie do 2 dni roboczych. Brak potwierdzenia przez WARMIA przyjęcia zamówienia w/w terminie uznaje się za nieprzyjęcie zamówienia do realizacji.
 
2. WARMIA zastrzega, iż może nastąpić brak dostępności określonego towaru. W takim przypadku Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł wówczas zadecydować czy zamówienie zostanie w całości anulowane czy też może być zrealizowane częściowo lub w inny sposób.  

3. Towar jest dostarczany za pośrednictwem kuriera tylko w dni robocze.  

4. Dostawa towarów realizowana jest tylko na terenie Polski. 

5. Koszty dostawy zamówienia pokrywa w całości Kupujący. Koszty dostawy wynikają z cennika dostaw.  Konsument potwierdza zapoznanie się z cennikiem dostaw przed złożeniem zamówienia.

6. Towary gotowe wysyłane są do Kupującego w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania zamówienia do realizacji.


7. WARMIA zobowiązana jest do dostarczenia Kupującemu towaru niewadliwego.

8. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia oferty przez WARMIA. Potwierdzeniem zawarcia umowy na trwałym nośniku jest dokument sprzedaży, który dostarczany jest Kupującemu łącznie z zamówionym towarem.

9. WARMIA zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, w których formularz zamówienia nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony  lub takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów.
 

§5.  ODBIÓR TOWARU
  

1. Odbierając zamówiony towar Kupujący zobowiązany jest w obecności dostarczyciela sprawdzić ogólny stan przesyłki, a w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń przesyłki wykonać akty staranności w celu potwierdzenia tych uszkodzeń na piśmie w formie protokołu w celu umożliwienia WARMIA  dochodzenia roszczeń od dostarczyciela.  W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z WARMIA S.A.
 
2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania Kupującemu.  
 

§6. PŁATNOŚCI
 

1. WARMIA umożliwia regulowanie płatności za zamówiony towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy, szybkich przelewów internetowych Przelewy24.

2. Przedpłat na konto bankowe należy dokonywać na rachunek bankowy nr:  31 1160 2202 0000 0000 6192 4852 w terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 

§7.  REKLAMACJA 
 

1. Kupujący może składać „Reklamacje” w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach. 

2. Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres: WARMIA S.A.  siedzibą w Kętrzynie (11-400),   przy ul. B. Chrobrego 5. 

3. W przypadku uzasadnionej reklamacji towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową w pierwszej kolejności poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Do wykonywania praw z tytułu rękojmi za wady towaru zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  

4. WARMIA  nie odpowiada za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji  i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Kupującego. 
 

§8.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 
 

1. Na warunkach określonych ustawą z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827) Konsument  może odstąpić od umowy sprzedaży towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.  
2. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. WARMIA  gwarantuje Konsumentowi, który skorzysta z w/w prawa odstąpienia od umowy zwrot kwoty równej cenie towaru.  Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał przedpłaty, a w innych przypadkach na rachunek wskazany przez Konsumenta. Poprzez akceptację regulaminu Konsument oświadcza, że wyraża zgodę na w/w sposób zwrotu płatności. WARMIA  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.


4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do siedziby firmy WARMIA niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzaniem). Ponadto, produkt powinien posiadać wszystkie metki i etykiety.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827).

6. Konsument odsyła towar we własnym zakresie i ponosi koszty z tym związane w całości. 
 

§9. DANE OSOBOWE
 

1. Poprzez złożenia zamówienia przez Kupującego  WARMIA S.A. z siedzibą w Kętrzynie (11-400)  przy ul. B. Chrobrego 5 uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. chyba, że Kupujący wyrazi również zgodę w treści Formularza rejestracji na ich przetwarzanie dla celów marketingowych i promocyjnych. 

2. Kupujący dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. W razie chęci skorzystania z w/w uprawnień Kupujący może skontaktować się z firmą WARMIA mailowo na adres sklep@warmia.eu pod nr tel. +48 668 441 716 (w godz. 8.00-15.30).
  

§ 10. WŁASNOŚĆ PRAW

Wszystkie prawa własności intelektualnej, takie jak znaki towarowe i symbole praw autorskich na stronie  www.warmia.com.pl/sklepfirmowy są własnością spółki WARMIA Spółka Akcyjna. Jakiekolwiek wykorzystanie strony lub jej zawartości, w tym kopiowanie lub przechowywanie tej zawartości – częściowo lub w całości – w celu innym niż prywatny i niekomercyjny, jest zakazane bez wcześniejszego uzyskania zgody firmy WARMIA.

§11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.09.2020 r. i jest opublikowany na stronie www.warmia.com.pl/sklepfirmowy


2. WARMIA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.warmia.com.pl/sklepfirmowy

i odnoszą się do zamówień zgłoszonych po ich publikacji.

3. WARMIA  zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, usuwania oraz dodawania nowych towarów do asortymentu sklepu internetowego oraz przeprowadzania, odwoływania oraz zmian w akcjach promocyjnych.

Obsługa klienta

sklep@warmia.eu

tel. +48 668 441 716

dostępny w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.30


WARUNKI DOSTAWY

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY